kontakt@idea-lab.pl

Idea Lab

Usługi lead generation dla Twojej Firmy

Polityka prywatności

Kto jest administratorem danych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest IDEA LAB sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Budki Szczęśliwickie 27/52, 02-460 Warszawa.

W jakim celu będą przetwarzane Twoje dane?

Twoje dane osobowe pozyskane w związku z korzystaniem z serwisu IDEA LAB sp. z o.o. będą przetwarzane w następujących celach:

 • odpowiedź na wiadomości wysłane za pomocą formularza kontaktowego,
 • prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa,
 • archiwizacji,
 • spełniania obowiązku prawnego ciążącego na IDEA LAB sp. z o.o. 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych może być:

 • udzielona zgoda,
 • niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy,
 • niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • prawnie uzasadniony interes administratora.

Kto będzie odbiorcą Twoich danych i gdzie będą one przekazywane?

Twoje dane mogą zostać przekazane podmiotom, które wspierają nas w bieżącej działalności takim jak: firmy informatyczne obsługujące nasze systemy informatyczne lub udostępniające narzędzia informatyczne, podmioty świadczące na naszą rzecz usługi rachunkowo – księgowe, usługi fakturowania i rozliczania zawartej umowy, umowy doradcze, audytowe, podmioty świadczące na naszą rzecz usługi prawnicze, jako nasi podwykonawcy, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską w związku z przekazywaną korespondencją, podmioty prowadzące działalność w zakresie realizacji płatności np. banki w związku z realizacją płatności.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Przez jaki okres dane będą przetwarzane?

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który Twoje dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 • przepisy prawa, które mogą obligować IDEA LAB sp. z o.o. do przetwarzania danych przez określny czas,
 • okres, który jest niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionych interesów IDEA LAB sp. z o.o. (administratora danych),
 • okres na jaki została udzielona zgoda.

Jakie masz prawa?

Posiadasz prawo do:

 • żądania dostępu do Twoich danych osobowych,
 • sprostowania danych,
 • usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • przeniesienia Twoich danych osobowych.

Masz prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Twoich danych osobowych przez IDEA LAB sp. z o.o., masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jakie będą konsekwencje niepodania danych?

Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania część funkcjonalności serwisu może nie działać prawidłowo.

W jaki sposób możesz uzyskać informację o przetwarzaniu danych?

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych kieruj na adres Administratora z dopiskiem „Dane osobowe” lub na skrzynkę kontakt@idea-lab.pl 

Klauzule do formularza kontaktowego

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: Rozporządzenie RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: IDEA LAB sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Budki Szczęśliwickie 27/52, 02-460 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000756116.
 2. Możesz kierować dowolne pytania, uwagi lub wnioski dotyczące Twoich danych osobowych na nasz adres: kontakt@idea-lab.pl. Niezależnie od tego możesz również wysyłać swoje uwagi pocztą tradycyjną na nasz adres: 02-460 Warszawa, ul. Budki Szczęśliwickie 27/52 lub telefonicznie na numer: +48 601 19 00 20.
 3. Twoje dane osobowe pozyskane w związku z korzystaniem z serwisu IDEA LAB sp. z o.o. wykorzystujemy w następujących celach:
  • komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość, kierowania do Ciebie treści marketingowych (marketing bezpośredni) co jest podyktowane uzasadnionym prawnie interesem Administratora (Podstawa prawna: art. 6 ust.1 pkt f Rozporządzenia RODO);
  • tworzenia na nasze wewnętrzne potrzeby zestawień, analiz oraz statystyk w okresie obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy, co jest podyktowane uzasadnionym prawnie interesem Administratora (Podstawa prawna: art. 6 ust.1 pkt f Rozporządzenia RODO);
  • związanych z potencjalną możliwością zaistnienia sporu między Tobą a Administratorem (Podstawa prawna: art. 6 ust.1 pkt f Rozporządzenia RODO).
 4. Twoje dane mogą zostać przekazane podmiotom, które wspierają nas w bieżącej działalności takim jak: firmy informatyczne obsługujące nasze systemy informatyczne lub udostępniające narzędzia informatyczne, podmioty świadczące na naszą rzecz usługi rachunkowo – księgowe, umowy doradcze, audytowe, podmioty świadczące na naszą rzecz usługi prawnicze jako nasi podwykonawcy, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską w związku z przekazywaną korespondencją, podmioty prowadzące działalność w zakresie realizacji płatności np. banki w związku z realizacją płatności.
 5. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 6. Twoje dane osobowe będziemy przechowywać do czasu zakończenia komunikacji z Tobą, a w przypadku działań marketingowych do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu. Okres ten może zostać każdorazowo przedłużony, jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takim roszczeniami przez Administratora. Po upływie okresów przechowania Twoje dane osobowe zostaną usunięte.
 7. Posiadasz nieograniczone prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym udzielenia informacji o przetwarzaniu danych lub uzyskania ich kopii. Masz także prawo sprostowania nieprawidłowych danych, usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie, ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania.
 8. W razie gdybyś uznał, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania z nami kontaktu i dalszej komunikacji z Tobą. Jeśli nie podasz swoich danych wysłanie formularza nie będzie możliwe.
 10. Na podstawie Twoich danych nie będziemy podejmować decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
Przewiń na górę